Nieuwsbrief BOF - Mei 2016 Nr.1

Beste ondernemer,

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de Biltsche Ondernemers Federatie. De nieuwsbrief zal eens per kwartaal verschijnen. Wij proberen u een zo aantrekkelijk mogelijke nieuwsbrief aan te bieden waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemerszaken in de gemeente De Bilt de revue zullen passeren. Ook zal er een terugkoppeling worden gegeven van de onderwerpen waar het bestuur van de BOF mee bezig is. Natuurlijk kunt u als ondernemer ook zelf onderwerpen en artikelen aandragen.

Actualiteit

Het bestuur heeft enkele weken geleden haar plannen voor de toekomstige invulling van het bestuur van de BOF aan de voorzitters van de aangesloten verenigingen voorgelegd. De voorzitters reageerden enthousiast op het voorstel om een breed gedragen bestuur in te stellen waarin elke aangesloten vereniging vertegenwoordigd is. Dit om de lijnen naar onze lidverenigingen zo kort mogelijk te houden zodat zij goed ge´nformeerd zijn. Een en ander zal op de eerstvolgende ALV geformaliseerd worden. Het bestuur heeft daarnaast besloten tot een nieuwsbrief per kwartaal. Ook dit om aan een veel gehoorde wens tegemoet te komen tot betere en duidelijkere communicatie.

Regio Q4

In de laatste bestuursvergadering van de RegioQ4 is aan de afgevaardigde van de BOF in het bestuur van Q4 het verzoek gedaan om met een voorstel te komen waarin de speerpunten en structuur van de Q4 beschreven zijn. Vooralsnog heeft het bestuur van de Regio Q4 besloten zich op 4 punten te richten te weten; Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Toerisme & Recreatie, Kennis en Fiscaliteit. Het bestuur van de BOF heeft nadrukkelijk om een concretisering van standpunten en beleid van de Regio Q4 gevraagd en is daarom blij dat hier nu invulling aan gegeven wordt. Ook bij het punt Fiscaliteit is aan de BOF gevraagd om hierin het voortouw te nemen. De werkgroep Fiscaliteit zal zich richten op het vereenvoudigen en verlichten van lokale lasten voor ondernemers. Met name het onderwerp van stapeling van lokale lasten zal speciale aandacht krijgen en dan vooral het voorkomen hiervan.

Contacten gemeente

Het bestuur van de BOF is op dit moment in samenspraak met het Ondernemersfonds en de gemeente de mogelijkheden aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een doorstart van het Ondernemersfonds nu de gemeente besloten heeft tot het stopzetten van de subsidie aan het Ondernemersfonds. Daarnaast is het bestuur bezig met het plannen van een bijeenkomst tussen de lokale ondernemers en de wethouder Economische Zaken om te spreken over de economische toekomst van de gemeente De Bilt. In dit kader is er na constructief en vruchtbaar overleg in het middenstandsoverleg nu ook een eerste aanzet gegeven aan een detailhandels- en horecanotitie. Het gaat hier om een startnotitie waarin de toekomstige ontwikkelingen geschetst worden voor de detailhandel en horeca in de gemeente De Bilt. Het bestuur van de BOF streeft ernaar om in navolging daarvan ook een vervolg te geven op onder andere de intentieovereenkomst die 11 mei getekend is tussen Bilthoven Biologicals, de gemeente De Bilt, provincie Utrecht en Stichting Utrecht Science Park om samen te werken op het gebied van Life Sciences & Health en de Visienota 2020 waarin alle economische ontwikkelingen in de breedte worden behandeld. Binnenkort ontvangt u hierover bericht.

Met vriendelijke groet,

Ronald de Jong

Voorzitter BOF